De leerplichtambtenaar

Jij hebt, net als ieder andere jeugdige, recht op onderwijs. Dit is in Nederland in de Leerplichtwet geregeld. Als leerplichtambtenaren ondersteunen wij jou om je schoolopleiding af te maken. Om te beginnen leggen we je graag uit wat de Leerplichtwet inhoudt en wat een leerplichtambtenaar voor jou kan betekenen.

De Leerplichtwet

Het uitgangspunt van de Leerplicht wet is dat jij volgens het lesrooster naar school gaat. Daarbij is het ook belangrijk dat jouw school hierop toeziet. Jouw school maakt een melding bij de leerplichtambtenaar wanneer er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. In de Leerplichtwet staat dat je:

 • Verplicht bent om volgens het lesrooster naar school te gaan tot je 18e verjaardag, of totdat je een mbo 2, havo- of vwo-diploma hebt behaald;
 • Vanaf je 16e verjaardag leren en werken mag combineren.

De rol van de leerplichtambtenaar

Op het moment dat je verzuimt, krijg je dus te maken met een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaren in de regio De Friese Wouden houden toezicht op het naleven van de Leerplichtwet door jou en jouw ouders en/of verzorgers. Wanneer er sprake is van verzuim wordt hiervan een melding gemaakt.

Maak kennis met de leerplichtambtenaar

Als leerplichtambtenaren helpen we jou om je schoolopleiding af te maken. Een leerplichtambtenaar kan door scholen, hulpverlening, ouders en jongeren worden ingezet voor de wettelijke rol maar ook voor bemiddeling bij conflicten tussen school en ouder/jongere. Hiernaast kan de leerplichtambtenaar advies geven over bijvoorbeeld school- en beroepskeuze, doorverwijzing gebiedsteam en regiecentrum bescherming en veiligheid, verlof aanvragen en vrijstellingen.

We begeleiden jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van schoolverzuim en willen voortijdig schoolverlaten voorkomen. Het contact met jou en je ouders staat daarbij centraal. Waar het lukt, haken we vroegtijdig aan om problematiek tijdig te kunnen oplossen.

Wanneer jij niet op school komt, start de leerplichtambtenaar een onderzoek. Samen met ketenpartners, ouders en de jongere wil de leerplichtambtenaar het recht op onderwijs en ontwikkeling voor alle jongeren beschermen. Hiervoor beschikt de leerplichtambtenaar over verschillende mogelijkheden. De leerplichtambtenaar: 

 • Nodigt jou en/of ouders uit om samen met de contactpersoon van school te bespreken wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer volgens lesrooster naar school te gaan;
 • Schakelt als er sprake is van veelvuldig of onduidelijk ziekteverzuim de GGD in om advies te geven over het ziektebeeld en de belastbaarheid m.b.t. onderwijs;
 • Wordt in verband met de preventieve aanpak schoolverzuim vroegtijdig ingeschakeld om met alle betrokkenen een plan te maken om zo zwaardere problematiek te voorkomen;
 • Verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen (o.a. gebiedsteam, HALT, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid);
 • Kan jou ondersteunen bij het maken van de juiste opleidingskeuze;
 • Biedt ondersteuning als het jou niet lukt om een vervolgopleiding te starten;
 • Kan in sommige gevallen een proces-verbaal opmaken. Dit kan zijn omdat er zorgen blijven en eerdere inzet niet heeft geholpen, of vanwege luxeverzuim.

Je hoeft het niet alleen te doen

Zodra jij verzuimt of niet staat ingeschreven op een school geeft de leerplichtambtenaar een signaal af in de verwijsindex. Als er meer instanties – zoals hulpverlening, jongerenwerk en school – een signaal hebben afgegeven, dan worden deze signalen bij elkaar gebracht. Daardoor kunnen wij beter samenwerken om jou zo goed mogelijk te helpen. 

Wat moet je weten over relatief verzuim en overig verzuim

Wanneer je meer dan 16 les- of praktijkuren gemist gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken, dan is jouw school verplicht dit te melden. Bij ongeoorloofd verzuim, minder dan 16 uur in 4 weken, mag jouw school melden.

Wat gebeurt er na een verzuimmelding? 

Na een melding word jij samen met je ouder(s) en/of verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het verzuimgesprek worden de redenen van het verzuim besproken. Naar aanleiding van het verzuimgesprek zijn er verschillende mogelijkheden, namelijk:

 • Samen afspraken maken om schoolverzuim tegen te gaan;
 • Doorverwijzen naar een hulpverlener en samen op zoek gaan naar oplossingen;
 • Een waarschuwing geven in verband met ongeoorloofd verzuim;
 • Doorverwijzen naar HALT bij herhaaldelijk schoolverzuim;
 • Een proces-verbaal opmaken bij ernstig schoolverzuim of negatieve afloop HALT.