Partners

Het voorkomen van voortijdig schooluitval kan alleen succesvol verlopen als alle partijen nauw samenwerken. StartWijzer werkt samen met onder andere onderwijs en gemeenten, maar ook met andere partijen op het gebied van arbeid en inkomen, zorg, welzijn en veiligheid.

Onderwijs

Zowel samenwerkingen met primair- en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs zijn van groot belang. Zij zijn belangrijke partners bij de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten.

Primair- en voortgezet onderwijs

De scholen voor primair- en voortgezet onderwijs in de regio De Friese Wouden zijn allen verbonden aan een samenwerkingsverband (swv) passend onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van passend onderwijs binnen de aangesloten scholen. Daarmee zijn zij een belangrijke gesprekpartner bij de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Friesland kent voor zowel het primaire onderwijs als het voortgezet onderwijs een samenwerkingsverband.

Middelbaar beroepsonderwijs

In de regio De Friese Wouden zijn locaties van 3 mbo-instellingen gevestigd. De mbo-instellingen zijn ook een belangrijke partner bij het voorkomen en bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Zowel op de werkvloer, als op beleidsmatig niveau wordt actief samengewerkt. Onderstaande mbo-instellingen zijn gevestigd in de regio De Friese Wouden.

Gemeenten

De rmc-regio van startWijzer bestaat uit 7 gemeenten, namelijk: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De gemeente Smallingerland is de contactgemeente voor de hele rmc-regio en voert de regie over de samenwerking. Er wordt actief samengewerkt met onze regiogemeenten op onder andere het gebied van (jeugd)zorg, WMO en participatie.

Gebiedsteams

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015, werken alle regiogemeenten met gebiedsteams. Deze gebiedsteams zijn vaak de eerste toegang tot zorg en/of hulpverlening. Leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders werken actief samen met de professionals uit deze teams vanuit het principe “één kind/gezin, één plan, één regisseur”. Klik op uw gemeente voor meer informatie over het  desbetreffende gebiedsteam: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden