Verzuim

Uw kind is verplicht om elke schooldag volgens lesrooster naar school te gaan. Als uw kind dit niet doet en niet is afgemeld bij school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Scholen zijn verplicht om hiervan een melding te maken bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Relatief verzuim en overig verzuim

School is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden vanaf 16 les- of praktijkuren, gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken. Bij ongeoorloofd verzuim minder dan 16 uur in 4 weken mag school dit melden.

Na een melding van verzuim wordt de jeugdige samen met zijn of haar ouder(s) en/of verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit verzuimgesprek wordt gekeken naar de redenen van het verzuim. Naar aanleiding van het gesprek zijn verschillende vervolgstappen mogelijk, namelijk:

  • Afspraken maken om schoolverzuim tegen te gaan;
  • Doorverwijzen naar een hulpverlener en gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen;
  • Een waarschuwing geven in verband met ongeoorloofd verzuim;
  • Doorverwijzen naar HALT bij herhaaldelijk schoolverzuim;
  • Een proces-verbaal opmaken bij ernstig schoolverzuim.

De gevolgen van ongeoorloofd verzuim

Is uw kind niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet de reden niet aan de gestelde voorwaarden? Dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) samen met uw kind strafbaar. Dit is het geval vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, en tot zijn/haar 18e jaar. De rechter kan uw leerplichtige kind vanaf 12 jaar een taakstraf of een geldboete geven. Kwalificatieplichtige jongeren kunnen een geldboete krijgen. Ook u als ouder(s)/verzorger(s) kunt een geldboete krijgen. Deze kan oplopen tot €3.900,-. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal vervolgens naar de Openbaar Ministerie. Ook kan de leerplichtambtenaar het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als hij vindt dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stopzetten. Deze maatregel geldt alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatie hebben.