Wetgeving

In Nederland hebben we te maken met wetgeving die jongeren het recht geeft op onderwijs. Zo is er de Leerplichtwet, maar ook de kwalificatieplicht, rmc-wetgeving en de wetgeving ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Op deze pagina leggen we uit wat deze wetgevingen inhouden.

Leerplichtwet: van 5 tot 16 jaar

De Leerplicht geldt vanaf 5 en tot 16 jaar. Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of verblijven zijn leerplichtig van hun 5e jaar. Ze moeten dan dus verplicht naar school. Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Is een kind 5 jaar, dan moet het naar school. Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar. De periode op de basisschool telt mee voor acht jaar. Ook als hierover minder lang is gedaan. Daarna zijn jongeren tot 18 jaar ‘kwalificatieplichtig’.

Kwalificatieplicht: van 16 tot 18 jaar

Wanneer jongeren 16 jaar zijn geworden, kunnen ze na dat schooljaar nog niet stoppen met school. Dit is omdat ze dan nog kwalificatieplichtig zijn. Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatie. Jongeren zijn kwalificatieplichtig tot hun 18e verjaardag.

Kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren vijf dagen per week naar school moeten gaan. Het is ook mogelijk om onderwijs te volgen via een combinatie van werken en leren. Bijvoorbeeld zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Bij deze leerweg gaan jongeren drie of vier dagen per week aan de slag bij een werkgever. Dit kan alleen via een leerwerkovereenkomst. Daarnaast volgen jongeren één of twee dagen onderwijs.

Rmc-wetgeving: van 12 tot 23 jaar

De rmc-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd, maar heeft te maken met een aantal wetten:

  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet educatie en beroepsonderwijs
  • Wet op de expertisecentra

Het doel van deze wetgeving is het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De wetgeving omvat alle jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Er gelden uitzonderingen voor:

  • Jongeren die afkomstig zijn van het praktijkonderwijs (pro) en een getuigschrift of een schooldiploma hebben;
  • Jongeren die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt of dagbesteding’.

Wetgeving ‘jongeren in een kwetsbare positie’

In 2014 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangekondigd de wettelijke taak van de RMC-functie uit te breiden. Deze uitbreiding omvat de doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Onder deze doelgroep vallen:

  1. Jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso, profiel arbeidsmarktgericht) die niet kwalificatieplichtig zijn. Zij stromen direct uit naar de arbeidsmarkt of naar een entreeopleiding, maar hebben hier een verhoogd risico op uitval. Daarnaast hebben zij vaak extra zorg, tijd of begeleiding nodig. Het uitgangspunt voor deze jongeren is dat ze niet kwalificatieplichtig zijn en een startkwalificatie voor hen vaak niet haalbaar is.
  2. Gediplomeerde jongeren uit de basisberoepsgerichte (bb) leerweg, waaronder leerwerktrajecten (lwt) in het vmbo en het profiel vervolgonderwijs (vso). Zij kunnen doorstromen naar mbo-2, maar hebben vaak extra zorg, tijd of begeleiding nodig. Het behalen van een startkwalificatie is in principe haalbaar, maar blijkt met name voor jongeren uit de leerwerktrajecten soms (tijdelijk) een brug te ver.
  3. Jongeren uit een entreeopleiding (voormalig mbo-1). Ze vallen uit of behalen een diploma, maar hebben in beide gevallen nog geen startkwalificatie. Zij stromen vervolgens uit naar de arbeidsmarkt of naar een opleiding op mbo-2 niveau wanneer ze een diploma hebben gehaald. Een startkwalificatie is in het laatste geval haalbaar. Maar, extra tijd, begeleiding en een opleidingsaanbod dat goed aansluit bij hun mogelijkheden zijn nodig.
  4. Jongeren uit een entreeopleiding en mbo-2 opleidingen die cognitief wel in staat zijn tot het behalen van een startkwalificatie, maar door omstandigheden (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om binnenboord gehouden te worden. Nog bovenop de bestaande aanpak gericht op voortijdig schoolverlaten.

Op 30 september 2016 is de regeling gepubliceerd met betrekking tot het nieuwe programma voor aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Dit programma loopt van 2017 t/m 2020. In deze regeling wordt de doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare positie’ ook specifiek als doelgroep benoemd.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
0512-581234

startWijzer: 
Leerplicht en RMC De Friese Wouden