Leerplichtwet en kwalificatieplicht

De Leerplichtwet

Iedere jeugdige heeft recht op onderwijs. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. De Leerplichtwet geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is. De Leerplichtwet geldt tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden, of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar. Ook als de leerling hier in werkelijkheid minder lang over heeft gedaan. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. Ouders en/of verzorgers kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan enkel in uitzonderingsgevallen. Na de leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Daarover vindt u meer informatie verder op deze pagina.

De rol van een leerplichtambtenaar

Het uitgangspunt van de Leerplichtwet is dat jeugdigen naar school gaan volgens lesrooster. Maar ook dat de school hierop toeziet. Als er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaren in de regio De Friese Wouden houden toezicht op het naleven van de Leerplichtwet door zowel ouders en/of verzorgers als jeugdigen. Nadat een melding is ontvangen wordt een onderzoek gestart naar de redenen van het verzuim. De leerplichtambtenaar: 

  • Nodigt jeugdigen en/of ouder(s)/verzorger(s) uit om samen te bespreken wat er aan de hand is. Daarnaast wordt besproken wat er nodig is om weer volgens lesrooster naar school te gaan;
  • Verwijst indien nodig door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen;
  • Handhaaft bij ongeoorloofd verzuim;
  • Kan jeugdigen ondersteunen bij het maken van de juiste opleidingskeuze.

Kwalificatieplicht

Na de volledige leerplicht, moeten kinderen nog een startkwalificatie behalen. Het ministerie heeft bepaald dat je een startkwalificatie hebt als je minimaal een mbo-niveau 2 diploma hebt behaald, of een havo/vwo-diploma. Simpel gezegd: het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. Kinderen moeten een startkwalificatie behalen wanneer zij nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Wanneer geldt de kwalificatieplicht niet

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die in het voortgezet speciaal onderwijs het uitstroomprofiel ‘arbeid of dagbesteding’ hebben gevolgd. Datzelfde geldt voor jongeren die een diploma of getuigschrift hebben van de praktijkschool. Indien u als ouder(s) en/of verzorger(s) het verzoek indienen om de leerling (van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs arbeid/dagbesteding) uit te schrijven voordat de leerling 18 jaar is, dan is de leerling na uitschrijving niet meer kwalificatieplichtig.