Verlof en vrijstelling

Er zijn een aantal belangrijke zaken die het onderscheid maken tussen verlof en vrijstelling. Onderwijs biedt uw kind kansen om verder te komen in het leven. School is dan ook geen luxe, maar noodzaak. Succesvol zijn op school begint daarom met aanwezig zijn tijdens de lessen. In de Leerplichtwet staan de regels voor deelname aan het onderwijs. In een aantal gevallen is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan, maar vaak niet.

Verlof

U moet schriftelijk verlof aanvragen bij de directeur of bij de leerplichtambtenaar. Of u verlof aanvraagt bij de directeur of de leerplichtambtenaar, hangt af van de duur van het gewenste verlof. Als u een extra verlofaanvraag indient tot maximaal 10 schooldagen, dan doet u dit bij de directeur. Wilt u extra verlof aanvragen voor meer dan 10 schooldagen, dan doet u dit bij de leerplichtambtenaar. Let wel op dat verlof altijd zo kort mogelijk gehouden moet worden.

Een verlofaanvraag moet u tenminste 8 weken van tevoren indienen. Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u beargumenteren waarom niet. U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkheid mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Indien van toepassing moeten deze documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler. Behalve als de documenten in het Engels zijn opgesteld.

Wanneer het verlof wordt toegekend, kunnen er voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld dat u achteraf bepaalde documenten moet aantonen. Zowel de toestemming als de afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd. En in geval van afwijzing moet deze goed gemotiveerd worden door de directeur of de leerplichtambtenaar. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vrijstellingen

Als uw kind is vrijgesteld van de leerplicht hoeft het niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstellingen mogelijk:

  • Vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar voor een aantal uren onderwijs;
  • Vrijstelling van inschrijving op een school;
  • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

In een aantal gevallen kunt u zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht. De leerplichtambtenaar bekijkt vervolgens of het beroep op vrijstelling aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan ontstaat er vrijstelling van rechtswege. De vrijstelling geldt telkens voor 1 schooljaar. In onderstaande gevallen kunt u zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht:

  • Psychische en/of lichamelijke klachten;
  • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen;
  • Onderwijs in België of Duitsland;
  • Rondreizen voor een baan.

Uitgebreide informatie over vrijstellingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.